Verloskundigenpraktijk Goes/Verloskundige Praktijk De Bevelanden heeft naast Goes ook een spreekuurlocatie in Kapelle.
De hoofdlocatie van de praktijk ligt dicht bij het centrum van Goes. Je kunt voor de praktijk parkeren. Let er wel op dat dit betaald parkeren is. Parkeren is goedkoper op het Hollandiaplein of aan de woonboulevard (na 15 u gratis).
Er is een bushalte aan de Westwal op loopafstand. Op minder dan 10 minuten loopafstand ligt het treinstation van Goes. Hier is ook een groter regionaal busstation.

Praktijkadres Goes: Naereboutstraat 23

Spreekuurlocatie Kapelle: Ooststraat 5

Zie hieronder waar deze locaties zich bevinden.

Ons vaste telefoonnummer is 0113-224099. Onze assistente beantwoordt de telefoon van maandag t/m vrijdag van 09.00-12.00 uur. Je kunt dit nummer bellen om een afspraak te maken of als je een niet-dringende vraag hebt.

We zijn gedurende 24 uur per dag 7 dagen per week te bereiken op 06-11606640. Dit is de lijn voor bevallingen, spoedgevallen en ook de lijn voor vragen die niet tot de volgende dag kunnen wachten.

Online

Je kan ons per email bereiken op info@verloskundigepraktijkdebevelanden.nl.
Bekijk ook onze facebookpagina.

Adres Goes
Adres Kapelle
Privacybeleid

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de nieuwste wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt, bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn, bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om je te informeren over jouw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

De plichten van onze verloskundigenpraktijk

Verloskundigenpraktijk Goes/Verloskundige Praktijk De Bevelanden is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 • Je wordt in het eerste gesprek via een folder op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van je verwerkt worden, over het doel van deze verwerking en over je rechten ten aanzien van je persoonsgegeven.
 • Je gegevens worden verzameld voor specifieke doeleinden, te weten zorgverlening en financiГ«le afhandeling. Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • Je gegevens worden niet met derden gedeeld, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is.
 • Alle medewerkers binnen de praktijk hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met je persoonsgegevens.
 • Je persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde inzage.
 • Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van jezelf of van je kinderen. Dit is ter beoordeling van ons als behandelaar.

De rechten voor jou als cliГ«nt

Als cliГ«nt heb je de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van je verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van je medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan je dossier.
 • Het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van je gegevens te verzetten.

Als je gebruik wilt maken van je rechten, dan kan je dit zelf, of via een schriftelijk gemachtigde, curator of mentor, mondeling of schriftelijk aan ons kenbaar maken.

Je moet er rekening mee houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden. Zorg dat je aanvraag zo duidelijk en volledig mogelijk is, zodat we je dossier kunnen opzoeken. De door jou ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Verloskundigenpraktijk Goes is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien je er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kan je dit bij de aanvraag aangeven.

De WBGO beschouwt de cliГ«nt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage of een afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen.

Indien de cliГ«nt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

Verstrekking van je persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van Verloskundigenpraktijk Goes/Verloskundige Praktijk De Bevelanden hebben de verplichting vertrouwelijk met je persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat wij voor verstrekking van je persoonsgegevens aan derden je uitdrukkelijke toestemming nodig hebben. Op deze regel bestaan enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor je gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners.

Uitwisseling gegevens

Verloskundigenpraktijk Goes/Verloskundige Praktijk De Bevelanden wisselt, nadat je hiervoor gericht toestemming hebt gegeven, relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar uit met de overige zorgverleners zoals gynaecoloog, kinderarts, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg. Ben je bij de gynaecoloog geweest, dan deelt deze op haar of zijn beurt een terugkoppeling met onze praktijk. Zo weten wij precies wat de bevindingen en het behandelplan van de gynaecoloog zijn geweest. Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met je apotheek en je behandelend medisch specialisten.

Overdracht van verloskundig dossier

Als je een nieuwe verloskundige kiest, is het belangrijk dat je nieuwe verloskundige op de hoogte is van je medische geschiedenis. Je medische geschiedenis staat in ons verloskundig dossier. Het is gebruikelijk dat je oude verloskundige het dossier overdraagt aan de nieuwe verloskundige. De oude verloskundige doet dit zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen een maand nadat je oude verloskundige dit verzoek heeft gedaan. Hiervoor teken je een toestemmingsformulier.

Vraag of klacht

Heb je een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met je medische gegevens? Dan gaan we hierover graag met je in gesprek.

Klachtenregeling

Tevreden? Zeg het voort. Ontevreden? Vertel het ons!

Wij zetten ons in om je zwangerschap, bevalling en kraambed zo zorgvuldig en vakkundig mogelijk te begeleiden. Toch kan het voorkomen dat je niet tevreden bent of klachten hebt over onze zorgverlening. Het kan daarbij gaan om hoe je je door ons bejegend voelt, hoe je door ons medisch bent begeleid of hoe ons beleid voor jou heeft uitgepakt. Heb je klachten of ben je ontevreden, dan vragen we je om daar eerst met ons zelf over te praten. Misschien is er sprake van een misverstand en kan de onvrede in een gesprek opgelost worden. We nemen graag de tijd om hierover rustig met je te praten.

Klachtenfunctionaris

Lukt het niet om in een of meerdere gesprekken de klacht naar jouw tevredenheid te verhelpen, dan kun je gratis een klachtenfunctionaris inschakelen via het Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg. Een klachtenfunctionaris is een persoon waar je bij terecht kan om advies te vragen als je ontevreden bent over onze zorgverlening of als je een klacht hebt over ons. De klachtenfunctionaris heeft een onpartijdige en onafhankelijke rol: de functionaris luistert naar beide kanten van het verhaal en bemiddelt tussen jou en ons. De klachtenfunctionaris onderzoekt niet of de klacht terecht is.

Lukt het niet om er samen met de klachtenfunctionaris in een gesprek uit te komen, dan kan je de klacht, eventueel geholpen door de klachtenfunctionaris, op papier zetten. Wij moeten dan binnen zes weken na binnenkomst van je klacht een reactie geven.

De klachtenfunctionaris is van maandag tot en met vrijdag (van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.30 uur) telefonisch te bereiken op het nummer 088 - 024 51 23. U kunt ook een mail sturen naar klachtverloskunde@cbkz.nl.

Geschilleninstantie verloskunde

Lukt het niet om er, al dan niet met hulp van een klachtenfunctionaris, uit te komen, dan is het mogelijk om een klacht in te dienen bij de Geschilleninstantie verloskunde (www.geschilleninstantieverloskunde.nl). Gemiddeld duurt de behandeling van een geschil 6 maanden. In die tijd worden de volgende stappen genomen:

1. Indienen van de klacht

2. Vragen van mening van betrokken verloskundige

3. Uitspraak

Regionaal Tuchtcollege voor gezondheidszorg

Het is altijd mogelijk om je klacht (ook) aan het tuchtcollege voor de gezondheidszorg voor te leggen. Het tuchtcollege beoordeelt of er door ons volgens de regels van de beroepsgroep is gehandeld. De tuchtrechter kan (een van) ons een waarschuwing of berisping geven, een boete opleggen of verbieden tijdelijk of voor altijd het beroep uit te oefenen.