De praktijk ligt dicht bij het centrum van Goes. Je kunt voor de praktijk parkeren. Let er wel op dat dit betaald parkeren is. Parkeren is goedkoper op het Hollandiaplein of aan de woonboulevard (na 15 u gratis).
Er is een bushalte aan de Westwal op loopafstand. Op minder dan 10 minuten loopafstand ligt het treinstation van Goes. Hier is ook een groter regionaal busstation.

Ons vaste telefoonnummer is 0113-224099. Onze assistente beantwoordt de telefoon van maandag t/m vrijdag van 09.00-12.00 uur. Je kunt dit nummer bellen om een afspraak te maken of als je een niet-dringende vraag hebt.

We zijn gedurende 24 uur per dag 7 dagen per week te bereiken op 06-11606640. Dit is de lijn voor bevallingen, spoedgevallen en ook de lijn voor vragen die niet tot de volgende dag kunnen wachten.

Online

Je kan ons per email bereiken op info@verloskundigenpraktijkgoes.nl.
Bekijk ook onze facebookpagina.

Adres
Privacybeleid

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de nieuwste wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt, bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn, bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om je te informeren over jouw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

De plichten van onze verloskundigenpraktijk

Verloskundigenpraktijk Goes is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 • Je wordt in het eerste gesprek via een folder op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van je verwerkt worden, over het doel van deze verwerking en over je rechten ten aanzien van je persoonsgegeven.
 • Je gegevens worden verzameld voor specifieke doeleinden, te weten zorgverlening en financiële afhandeling. Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • Je gegevens worden niet met derden gedeeld, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is.
 • Alle medewerkers binnen de praktijk hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met je persoonsgegevens.
 • Je persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde inzage.
 • Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van jezelf of van je kinderen. Dit is ter beoordeling van ons als behandelaar.

De rechten voor jou als cliënt

Als cliënt heb je de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van je verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van je medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan je dossier.
 • Het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van je gegevens te verzetten.

Als je gebruik wilt maken van je rechten, dan kan je dit zelf, of via een schriftelijk gemachtigde, curator of mentor, mondeling of schriftelijk aan ons kenbaar maken.

Je moet er rekening mee houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden. Zorg dat je aanvraag zo duidelijk en volledig mogelijk is, zodat we je dossier kunnen opzoeken. De door jou ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Verloskundigenpraktijk Goes is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien je er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kan je dit bij de aanvraag aangeven.

De WBGO beschouwt de cliënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage of een afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen.

Indien de cliënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

Verstrekking van je persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van Verloskundigenpraktijk Goes hebben de verplichting vertrouwelijk met je persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat wij voor verstrekking van je persoonsgegevens aan derden je uitdrukkelijke toestemming nodig hebben. Op deze regel bestaan enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor je gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners.

Uitwisseling gegevens

Verloskundigenpraktijk Goes wisselt, nadat je hiervoor gericht toestemming hebt gegeven, relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar uit met de overige zorgverleners zoals gynaecoloog, kinderarts, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg. Ben je bij de gynaecoloog geweest, dan deelt deze op haar of zijn beurt een terugkoppeling met onze praktijk. Zo weten wij precies wat de bevindingen en het behandelplan van de gynaecoloog zijn geweest. Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met je apotheek en je behandelend medisch specialisten.

Overdracht van verloskundig dossier

Als je een nieuwe verloskundige kiest, is het belangrijk dat je nieuwe verloskundige op de hoogte is van je medische geschiedenis. Je medische geschiedenis staat in ons verloskundig dossier. Het is gebruikelijk dat je oude verloskundige het dossier overdraagt aan de nieuwe verloskundige. De oude verloskundige doet dit zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen een maand nadat je oude verloskundige dit verzoek heeft gedaan. Hiervoor teken je een toestemmingsformulier.

Vraag of klacht

Heb je een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met je medische gegevens? Dan gaan we hierover graag met je in gesprek.

Klachtenregeling

Tevreden? Zeg het voort. Ontevreden? Vertel het ons!

Wij zetten ons in om je zwangerschap, bevalling en kraambed zo zorgvuldig en vakkundig mogelijk te begeleiden. Toch kan het voorkomen dat je niet tevreden bent of klachten hebt over onze zorgverlening. Het kan daarbij gaan om hoe je je door ons bejegend voelt, hoe je door ons medisch bent begeleid of hoe ons beleid voor jou heeft uitgepakt. Heb je klachten of ben je ontevreden, dan vragen we je om daar eerst met ons zelf over te praten. Misschien is er sprake van een misverstand en kan de onvrede in een gesprek opgelost worden. Is een gesprek niet mogelijk of heeft het gesprek het probleem niet opgelost, dan bestaat de mogelijkheid om de klacht voor te leggen aan de Klachtencommissie van de KNOV.

De Klachtencommissie van de KNOV heeft als taak het geschil op te lossen tussen jou en de verloskundigenpraktijk of de verloskundige in kwestie. De Klachtencommissie van de KNOV is een onafhankelijke partij die in geval van een klacht de volgende taken op zich neemt:

Klachtencommissie KNOV
Postbus 2001
3500 GA Utrecht
T 073 - 689 18 90
E evanmackelenbergh@knov.nl

Het is altijd mogelijk jouw klacht tevens aan een andere instantie voor te leggen, zoals een Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) of Zorgbelang Nederland. Ben je het niet eens met een uitspraak van de Klachtencommissie van de KNOV, dan kun je deze voorleggen aan een instantie voor tuchtrechtspraak zoals het Regionaal Tuchtcollege voor Gezondheidszorg.